asdfasdfasdf
Izveštaj za FZO RS - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Fond zdravstvenog osiguranja Rapublike Srpske je sa određenim brojem privatnih stomatoloških ordinacija potpisao ugovore na osnovu kojih stomatološke ordinacije mogu pružati stomatološke usluge osiguranicima Fonda i da te usluge fakturišu Fondu. U saradnji sa Fondom i poštujući važeće propise Republike Srpske iz oblasti zdravstvenog osiguranja i neophodnu fomalnu strogost u STOMIS su implementirane funkcionalnosti koje podržavaju informatičko izveštajne obaveze ordinacije definisane ugovorom.

Da bi se STOMIS koristio u aktivnostima prema Fondu potrebno je da se jednokratno urade pripremne radnje i da se, pošto Fond objavi novi cenovnik, ažuriraju cene.

Priprema podataka
Pod pripremom podataka se podrazmeva ažuriranje podataka o ordinaciji, lekarima, laboratorijama koje pružaju protetske usluge i pacijentima. To su podaci koji će biti sastavni deo paprine i elektronske fakture prema Fondu.
Za ordinaciju to su adresa, šifra zdravstvene ustanove i informacije o banci koja prati ordinaciju.
Za lekara to je šifra lekara koju dodeljuje Fond. I konačno šifra laboratorije odnosno tehnike koju takođe dodeljuje Fond. Nužno je i da tehnika ima svoj ugovor sa Fondom.
Za pacijente je neophodno uneti podatke o osiguraniku upravo onako kako su navedeni u zdravstvenoj knjižici uz moguće dodatne podatke iz nekih drugih dokumenata koji eventualno definišu neko privremeno stanje ( trudnoća, ... ) ili pak trajno stanje ( članovi porodica palih boraca, ...) koji utiču na kategoriju osiguranika i samim tim i na nivo cene odnosno participacije.
Ažuriranje cenovnika je potpuno automatizovano uz uslov da se ažurni cenovnik ponudi STOMISu. Ažurni cenovnik, saglasno modernim trendovima u poslovanju, se može preuzeti sa web site-a Fonda (www.zdravstvo-srpske.org).

Evidentiranje usluge
Pošto su izvršene pripremne radnje stomatolog prilikom evidentiranja usluge, ako su se stekli uslovi za primenu fondovske cene, evidentira uslugu sa fondovskom cenom i ako je to potrebo naplaćuje paricipaciju u iznosu kako je to definisao Fond i kako piše u ažurnom cenovniku. Ukoliko neki od formalnih uslova nije ispunjen (nedostaje matični broj, šifra lekara i tsl.) stomatolog o tome dobija jasno obaveštenje i nije mu dozvoljeno da evidentira uslugu. Na taj način se sprečava mogućnost da zbog nekog formalnog razloga faktura bude osprena.
Dalje aktivnosti u odnosu sa Fondom nisu od interesa za pacijenta jer je on svoje pravo potvrdio zadravstvenom knjižicom i pratećom dokumentacijom.

Izveštavanje prema Fondu
Ordinacija odnosno stomatolog u vremenskim intervalima kako je definisano ugovorom automatski generiše pojedinačne fakture po pacijentu, zbirne fakture po opštinama i elektronsku fakturu i dostavlja je Fondu odnosno lokalnoj jedinici Fonda. Razdvojene su pojedinačne fakture za "stomatologiju" i pomagala.
Neosporno zamorna ali nužna "papirologija" se na ovaj način generiše u nekoliko klikova mišem. Stomatolog na ovu aktivnost troši minimm vremena a i mogućnost formalne greške je svedena na minimum.

Faktura za stomatološke usluge Faktura za pomagala

prikaži uvećano u posebnom prozoru

prikaži uvećano u posebnom prozoru
Zbirna faktura
prikaži uvećano u posebnom prozoru
   
PUR - Pokazatelj uspešnosti rada
prikaži uvećano u posebnom prozoru
   
Izvještaj o stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Tabela 1 - Zdravstveni radnici, mjesta - punktovi i ordinacije
prikaži uvećano u posebnom prozoru
   
Tabela 2 - Posjete i izvršeni radovi
prikaži uvećano u posebnom prozoru
   
Tabela 3 - Izvještaj o oboljenjim, stanjima i povredama
prikaži uvećano u posebnom prozoru
   

Diskobolos 2005 za zdravstvo